پرسش: اگر عابری از کنار ذبح حیوان عبور کند و احتمال پاشیدن خون بدهد اما بررسی نکند بعد از نماز متوجه شود خون بیشتر معفو(بیشتر از حدی باشد که در نماز بخشیده شده است«به اندازه یک سکه») در لباس است نماز خوانده شده صحیح است؟


پاسخ: نماز صحیح است اگر چه احتیاط مستحب در صورت باقی بودن وقت، اعاده است.


#احکام_نجاسات

#احکام_نماز

#احکام_ذبح


🌹🌹

رسانه فقه

https://telegram.me/ahkamshia


https://telegram.me/joinchat/ApC6xDvCw3Uw3AOvY-jtAQ