شخصی که به حرمت استمنا آگاهی نداشته و نماز و روزه میگرفته چه حکمی دارد؟